keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel, együttműködési megállapodással

Tanulószerződés

A tanulószerződés az első szakképzési évfolyam kezdetétől köthető az állam által elismert szakképesítésre való felkészítés céljából gazdálkodó vagy egyéb szervezettel. A megkötött szerződés a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé, és az abban megjelölt napon lép hatályba. Az ellenjegyzett tanulószerződéseket a területileg illetékes kamara tartja nyilván.
Amennyiben a szerződést kötő gazdálkodó vagy egyéb szervezet nem rendelkezik a szükséges összes személyi és tárgyi feltétellel, lehetősége van a képzésbe bevonni egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezete

A tanulószerződés azon tanulóval köthető, aki:

 • az iskolarendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében, az állam által elismert első és második szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban
  részesíthető képzésben vesz részt,
 • a meghatározott szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek,
  pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyam szorgalmi időszakában a tanuló vagy iskolai tanműhelyben teljesíti a gyakorlatát, vagy olyan képzőhellyel köthet tanulószerződést, amelyet a kamara kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyként tart nyilván. A tíz-tizenegyedik évfolyamon mindaddig, amíg a tanuló nem tett eredményes szintvizsgát, ugyancsak a fent említett típusú képzőhellyel köthet csak tanulószerződést.

Tanulószerződés az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal köthető, és azzal a szervezettel, amely a gyakorlati képzésre jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel. A nyilvántartást a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartásba az a gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet vehető fel, amely rendelkezik a gyakorlati képzés folytatására jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervet.

A tanulószerződést a képzés teljes hátralévő idejére köthetik, és a szakképzési törvényben meghatározott esetekben szűnik meg.

A tanulószerződéssel rendelkező tanulót megillető juttatások, kedvezmények

A tanulók pénzbeli juttatását a 2022. január 1-én érvényes (200 000 Ft) legkisebb minimálbérhez kell igazítani.

Az iskolák 2022. január 31-ig kötelesek a félévi értesítőket kiosztani, ezen időpont után lehet ezeket bekérni a pénzbeli juttatás emelése mértékének megállapításához.

Azok a vállalkozások, akik a tanulók pénzbeli juttatását forintban rögzítették a tanulószerződésben, ellenőrizzék le, hogy a megemelkedett minimálbér után is megfelelnek-e az erre vonatkozó törvényi kötelezettségüknek. Esetenként  a tanulószerződés módosítása szükséges lehet.

Pénzbeli juttatások:

A gazdálkodó szervezet a tanuló részére adandó pénzbeli juttatást (ösztöndíjat)  csak banki átutalással vagy a fizetési számlára történő befizetéssel teljesítheti. A juttatás havi mértéke a szakképzési évfolyam első félévében a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve a (a hónap első napján érvényben lévő) kötelező minimálbér (2022-ban 200.000 Ft) alábbi százaléka:

 

Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 80 %-ot Minimálbér  19,5 %

39.000 Ft

Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 70 %-ot Minimálbér 18 %

36.000 Ft

Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 60 %-ot Minimálbér 16,5 %

33.000 Ft

Ha a gyakorlati képzési idő eléri az 50 %-ot Minimálbér 15 %

30.000 Ft

Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 40 %-ot Minimálbér 13,5 %

27.000 Ft

 

 • Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, a banki átutalás, befizetés teljesíthető a tanuló szülőjének, gyámjának a bankszámlájára történő átutalással, befizetéssel is.
 • A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam további féléveiben a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével emelni kell, a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével. Javaslatként elkészítettünk egy 1. számú melléklet mintát, amit a tanulószerződés mellékleteként csatolva, a törvényi előírásoknak megfelelően tartalmazza a tanulói juttatás emelésének, csökkentésének valamennyi tanulóra érvényes egységes feltételeit és szempontrendszerét. A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 31-ig kötelesek a félévi értesítőket kiosztani, s ez alapján a tanulószerződésben lefeketetett szempontok figyelemvevételével az ösztöndíjat emelni.
 • Elégtelen eredmény miatti évismétlés esetén a havi juttatás a megismételt évfolyam első félévében az előző félévben megállapított juttatás fele. A következő – sikeres – félévekben a juttatás összege az előzetesen meghatározottak szerint alakul.
 • Igazolatlan hiányzás esetén a havi juttatás összegét a hiányzás arányában csökkenteni kell.
 • A tanuló az utolsó szakképzési évfolyam sikertelen teljesítése esetén az utolsó tanítási naptól juttatásokra nem jogosult.

Szabadság, betegszabadság:

 • betegség esetén naptári évente 10 nap betegszabadság jár, amely esetben a tanulót a pénzbeli juttatás adott hányada (70 % táppénz) illeti meg, mely eredeti, a tanuló részére kiállított táppénzes igazolás alapján fizethető ki
 • A gyakorlati képzés – az összefüggő szakmai gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg.
 • Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető. Kivéve a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával, ez esetben a tanulónak járó szabadnapot egyéb gyakorlati képzési napon kell biztosítani.
 • A szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül – a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető.
 • a záró szakmai vizsgát megelőzően minimum 10 nap felkészülési idő illeti meg a tanulót

 Egyéb juttatások és kedvezmények:

 • gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkeztetést vagy természetbeni hozzájárulást a tanuló étkezési költségeihez biztosítani kell. A természetbeni hozzájárulást elsődlegesen a helyben megszervezett kedvezményes étkeztetéssel lehet biztosítani. A tanulók étkezési költségeihez való pénzbeli hozzájárulás nem tekinthető a tanuló adómentes díjazásának. A törvényben előírt kedvezményes étkezési lehetőség biztosítására megoldásként az étkezési utalványt javasoljuk, mely 2017. január 1-től adómentes.
 • útiköltség térítés meghatározott feltételekkel (pl. iskola székhelyétől vagy a gyakorlati képzőhelytől eltérő helyszínen megszervezett vizsgára való utazás)
 • védőeszközök, munkaruha
 • tisztálkodási eszközök
 • orvosi alkalmassági vizsgálat (foglalkozás egészségügyi, üzemorvosi vizsgálat, amely nem azonos az iskolaorvosi vizsgálattal)
 • felelősségbiztosítást (többi dolgozótól elkülönülten, tanuló nevére szólóan) kell kötni a gyakorlati képzést lefolytatónak (kamaránknál is megköthető kedvezményes díjjal)