keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Duális képzés finanszírozása

2022. január 1-jével lépett hatályba a 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról 17/A. §-a, amely alapján a gazdálkodó szervezetek a szakirányú oktatásban való részvétel esetén a szociális hozzájárulási adóból adókedvezményt érvényesíthetnek. (a továbbiakban: Szocho tv.)

Azok a gazdálkodó szervezetek, akik nem kötelezettek szociális hozzájárulási adó fizetésére, az adókedvezményre adó-visszaigénylés keretében jogosultak. Ugyanezen a módon érvényesíthető a ‒ Szocho tv. 10-17. §-aiban nevesített kedvezményezett foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmények figyelembevételével megállapított ‒ fizetendő szociális hozzájárulási adó mértékét meghaladó adókedvezmény is.

Az érvényesíthető kedvezmény alapját a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, középfokú oktatáshoz kapcsolódóan önköltség, a felsőoktatási képzések esetében alapnormatívaként rögzítve.

2023. augusztus 1-tól Szocho tv. módosításra került és az alábbi módon állapítható meg az adókedvezmény.

Adókedvezmény megállapítása:

Az adófizetési kötelezettség csökkenthető az arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és a tárgyhónap duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatással érintett napjai számának szorzataként a szakirányú oktatásnak az általános teljes napi munkaidőhöz, fiatalkorú munkavállaló esetén napi hét órához viszonyított arányában számított összege azzal, hogy nem vehető figyelembe olyan munkanap amire a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy munkabérre vagy távolléti díjra nem jogosult, vagy az Szkt. 84. § (5) bekezdése szerint mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól (ide nem értve a betegszabadság olyan munkanapjait, amely a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásra esik)”

Tehát a szocho kedvezmény a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatással érintett napokon a képzőhelyen töltött idő arányában vehető majd igénybe, 8 illetve 7 óra napi munkaidőhöz arányosítva.

Egy munkaórára járó adókedvezmény = (önköltség*szakmaszorzó*évfolyamszorzó)/(munkanapok száma naptári évben*napi max munkaidő)

Egy hónapra járó adókedvezmény = Egy munkaórára járó adókedvezmény*napi munkaóra*szakirányú oktatással érintett nap

Az adókedvezmény igénybe vehető:

 • minden munkaórára, amikor a szakmát tanuló ténylegesen a duális képzőhelyen van,
 • betegszabadság azon napjain, amikor a duális képzőhelyen lenne, azaz a beosztás szerinti napokon (annyi munkaórára, amennyit ott töltene),
 • szabadság idején a szakképzési munkaszerződés szerinti napi munkaidőre.

Az adókedvezmény nem vehető igénybe:

 • amikor a szakmát tanuló munkabérre vagy távolléti díjra nem jogosult (igazolatlan hiányzás, esetleg fizetés nélküli szabadság esetei),
 • amikor a szakmát tanuló az Szkt. 84. §-ának (6) bekezdése szerint mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól (azok az esetek, amikor távolléti díjra jogosult, Szkt. 84. § (6) és ez alapján az Szkr. 252/B. § szerint: iskolai oktatási napok, tanulmányi verseny, iskolai rendezvény, vizsganapok, valamint a Munka Törvénykönyve 55. §-a szerinti munkajogi mentesülés esetei a keresőképtelenség kivételével).

Számítási példa tanuló:

Önköltség (központi költségvetésről szóló törvény alapján): 1.200.000 Ft /fő/ év

Súlyszorzó építőipar ágazatba tartozó szakmák esetében: 2,42

Évfolyami súlyszorzó az első szakirányú oktatást tartalmazó évfolyamban: 1,20

Szakképzési munkaszerződéses tanuló 17 éves, napi munkaórája: 7 óra

Ledolgozott napi munkaóra: 7 óra

Szakirányú oktatással érintett napok száma: 10 nap

 

Napi adókedvezmény:

napi adókedvezmény= ((12.000.000 *2,42,*1,2) / (251*7)) * 7=13.884 Ft

A példában szereplő tanuló után minden szakirányú oktatással érintett napon 13.884 Ft adókedvezmény érvényesíthető.

Havi adókedvezmény:

havi adókedvezmény = 13.884 * 10= 138.840 Ft/hó/tanuló           

A példában szereplő tanuló után 138.840 Ft adókedvezmény érvényesíthető az adott hónapban.

 

Számítási példa képzésben résztvevő:

Önköltség (központi költségvetésről szóló törvény alapján): 1.200.000 Ft /fő/ év

Súlyszorzó építőipar ágazatba tartozó szakmák esetében: 2,42

Évfolyami súlyszorzó az első szakirányú oktatást tartalmazó évfolyamban: 1

Szakképzési munkaszerződéses képzésben résztvevő napi munkaórája: 8 óra

Ledolgozott napi munkaóra: 6 óra

Szakirányú oktatással érintett napok száma: 8 nap

 Napi adókedvezmény:

napi adókedvezmény = ((1.200.000*2.42*1)/(251*8))*6 = 8.677 Ft

A példában szereplő képzésben résztvevő után minden szakirányú oktatással érintett napon 8.677 Ft adókedvezmény érvényesíthető.

Havi adókedvezmény:

havi adókedvezmény = 8.677 × 8= 69.416 Ft/hó/tanuló                

A példában szereplő képzésben résztvevő után 69.416 Ft adókedvezmény érvényesíthető az adott hónapban.

Munkabér fizetési kötelezettség és adócsökkentés

Oktatási nap / Ledolgozott gyakorlat Közeli hozzátartozó halálakor 2 nap mentesítés Munkaszüneti nap (ha a bérprogramban ad rá díjazást = osztószámba beszámít) Külső helyen folytatott gyakorlat

(44 napos szabály)

Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés
Szakképző intézményben, szakiskolában teljesítendő oktatási nap Munkabér Nem érvényesíthető Távolléti díj Nem érvényesíthető Távolléti díj Nem

Érvényesíthető

Szakirányú oktatási nap

duális képzőhelyen

Munkabér Adócsökkentés érvényesíthető Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Munkabér Adócsökkentés érvényesíthető
Tavaszi, nyári, őszi, téli szünet

teljes időtartama alatt

Munkabér Adócsökkentés érvényesíthető Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Munkabér Adócsökkentés érvényesíthető

 

Szabadság Betegszabadság

(3,4,8-as keresőképtelenségi kód esetén évente a keresőképtelenség első 15 munkanapjára)

Táppénz

(1,2,5,6,7,9-es keresőképtelenségi kódok esetén az első naptól táppénz jár)

Orvosi igazolás (nem keresőképtelenségi)
Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés
Szakképző intézményben, szakiskolában teljesítendő oktatási nap Távolléti díj

(szülői igazolás alapján hiányzás az iskolából)

Nem

Érvényesíthető

Távolléti díj

70%-a

Nem

Érvényesíthető

Táppénz alap

50% vagy

60%-a

Nem

érvényesíthető

Távolléti díj Nem érvényesíthető
Szakirányú oktatási nap

duális képzőhelyen

Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Távolléti díj

70%-a

Adócsökkentés érvényesíthető Táppénz alap

50% vagy

60%-a

Nem

érvényesíthető

Igazolt fizetett / igazolt nem fizetett távollét Érvényesíthető, ha munkabér fizetés történik
Tavaszi, nyári, őszi, téli szünet
Teljes időtartama
Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Távolléti díj

70%-a

Adócsökkentés érvényesíthető Táppénz alap

50% vagy

60%-a

Nem

érvényesíthető

Igazolt fizetett / igazolt nem fizetett távollét Érvényesíthető, ha munkabér fizetés történik

 

Igazolt fizetett távollét Igazolt nem fizetett távollét Hatósági karantén keresőképtelenségi igazolás nélkül (otthon tanul, otthon végzi a gyakorlatot) Hatósági karantén keresőképtelenségi igazolással (7 kód)
Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés Díjazás Adócsökkentés
Szakképző intézményben, szakiskolában teljesítendő oktatási nap Távolléti díj Nem

Érvényesíthető

Nem jár díjazás Nem érvényesíthető Távolléti díj Nem

Érvényesíthető

Táppénz alap

50% vagy

60%-a

Nem érvényesíthető
Szakirányú oktatási nap

duális képzőhelyen

Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Nem jár díjazás Nem érvényesíthető Munkabér Adócsökkentés érvényesíthető Táppénz alap

50% vagy

60%-a

Nem érvényesíthető
Tavaszi, nyári, őszi, téli szünet

Teljes időtartama

Távolléti díj Adócsökkentés érvényesíthető Nem jár díjazás Nem érvényesíthető Munkabér Adócsökkentés érvényesíthető Táppénz alap

50% vagy

60%-a

Nem érvényesíthető

 

További csökkentő tétel

A bruttó kötelezettség csökkenthető a legalább hathónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel az igénybe vett adókedvezmény 20%-ának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett.

 A sikerdíj utáni adókedvezmény a havi előlegbevallásban érvényesíthető.

A kisadózó vállalkozások esetében (KIVA) adóalanya bár mentesül a szociális hozzájárulási adó  bevallása és megfizetése alól, a Szocho tv. 17/§ (4) bekezdés alapján az adókedvezmények akkor is érvényesíthetők, ha más törvény zárja ki ennek megfizetését. (esetünkben a 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló)

Egyéb adó és járulék kedvezmények

 • A társasági adó törvény lehetőséget biztosít az adózás előtti eredmény csökkentésére a szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulónként, képzésben részt vevő személyenként megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24%-val.
 • Az egyéni vállalkozó (Szja. 49/B.§) a vállalkozói bevételét – legfeljebb annak mértékéig – csökkentheti a szakképzési munkaszerződés alapján, a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával.
 • Szocho tv. 5. § (1) bekezdés szerint nem keletkezik az 1. § (1)–(3) bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége – e tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében – a kifizetőnek a Szkt. 86. § (1) bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra tekintettel. Tehát a szakképzési munkaszerződésben meghatározott bér figyelembevételével nem keletkezik szociális hozzájárulási adókötelezettség.

Adómentes juttatások

Tanulóra/képzésben résztvevő személyre vonatkoztatva:

 • A Szkt. alapján meghatározott mértékben kifizetett ösztöndíj,
 • az első szakma megszerzéséhez kapcsolódó egyszeri pályakezdési juttatás,
 • a rászorultsági helyzetre és a jó tanulmányi eredményre tekintettel pályázat útján nyújtott támogatás.

Duális képzőhelyre vonatkoztatva:

 • SZMSZ alapján kifizetett munkabér 168.000 Ft-ig
 • Más pénzbeli és nem pénzbeli juttatás kötelező mértéke 168.000 Ft, de a minimálbér egy havi mértékéig adómentes egyéb juttatás.

Régi Szkt. szerinti együttműködési megállapodás alapján érvényesíthető kedvezmény

A régi Szkt.  alapján egybefüggő szakmai  gyakorlatukat töltő tanulók után érvényesíthető

Feltétele:

 • Együttműködési megállapodás az intézménnyel az Szkr. 128.§ (5b) pontja szerinti kötelező tartalommal (családi és utónév valamint oktatási azonosító)
 • Napi gyakorlati idő elérje a 7 órát

Mértéke egy gyakorlati napra: (szakképzési alapnormatíva x 1 (súlyszorzó) x 70 % )/ 254 )

3 307 Ft/ gyakorlati nap

Példa: A tanuló 4 hét egybefüggő szakmai gyakorlatát tölti 2022. júliusában, 20 gyakorlati napja volt.  A képzőhely (20 x 3307 Ft) 66.140 Ft kedvezményt érvényesíthet. A tanulónak fizetendő díjazás a régi Szkt. 65.§-a alapján 9750 Ft/ minden megkezdett hétre!

Amennyiben Ön duális képzőhelyként tanulókat kíván fogadni, akkor az MKIK kalkulátor segítségével meg tudja határozni, hogy hozzávetőlegesen mekkora összegű adókedvezményre és költségekre számíthat az Ön által kiválasztott hónapban vagy akár több hónapot felölelő időszakban. https://dualis.mkik.hu/kalkulator