keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Mesterképzés és vizsga

PÓTPÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata (a továbbiakban: MKIK MMSZ) 7. § (3) bekezdése értelmében egységes megjelentetési dátummal, a kiírásban felsorolt szakmákban (lásd 1. számú melléklet) pályázatot hirdet a Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékébe történő felvételre.

A pótpályázat tárgyát képező szakképesítések listája:

 • Bádogos
 • Burkoló
 • Cipőkészítő
 • Épület- és szerkezetlakatos
 • Fegyvergyártó
 • Férfiszabó
 • Fogtechnikus
 • Fotográfus
 • Ipari gépész
 • Kárpitos
 • Kőfaragó és műköves
 • Optikus
 • Ortopédiai cipész
 • Ötvös
 • Szárazépítő
 • Szerszámkészítő
 • Tetőfedő

A pótpályázat feltételei a következők:

Mestervizsga bizottsági elnök az lehet, aki

a) elsősorban az adott szakmában mester cím használatára jogosult, − ez alól az MKIK elnöke adhat felmentést, amennyiben a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember −, továbbá,

b) az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként értendően) legalább 10 éven keresztül gyakorolja, amelyből a pályázatának benyújtását megelőző legalább két évben folyamatosan, és a pályázat benyújtása idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen végzi (a mestervizsga elnöki kinevezéshez a pályázónak a jelentkezéskor az aktív szakmai gyakorlatról hitelt érdemlő, 30 napnál nem régebbi igazolást kell benyújtania),

c) büntetlen előéletű,

d) rendelkezik tanulóképzési vagy felnőttképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal,

e) magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad,

f) igazoltan részt vett a pályázat beadásának évében és azt megelőzően is szakmai továbbképzésen, szakmai ismereteit megújító eseményen, eseményeken, (a részvétel igazolásának formái: bizonyítvány, tanúsítvány, jelenléti ív, részvételi igazolás),

g) az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének

Pályázni az MKIK MMSZ 2. számú melléklete szerinti adatlap kitöltésével, a 3. számú melléklet szerinti Nyilatkozattal és a kötelezően csatolandó mellékletek a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához hiánytalan beadásával lehet, az alábbiak szerint:

 • Iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Kamarai tagság igazolása
 • Legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás (gazdasági kamarai igazolás nem fogadható el!)
 • Szakmai gyakorlat igazolása, TB igazolással vagy alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás, vagy EVNY nyilvántartási lekérdezéssel, vagy cégkivonat, mely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű (MKIK MMSZ 3. sz. melléklete)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal. (MKIK MMSZ 3. sz. melléklete)
 • A pályázó nyilatkozta arról, kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad. (MKIK MMSZ 3. sz. melléklete)
 • A pályázat beadásának évében és azt megelőzően (az előző 4 éves pályázati ciklus időtartama alatt) igazoltan elvégzett szakmai továbbképzések, tanfolyamok, tréningek listája (igazolni lehet tanúsítvánnyal, igazolással, bizonyítvánnyal, oklevéllel)

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség az illetékes területi kamaránál, a pályázat kiértékelését követően a hiánypótlás jellegéről és lehetőségéről szóló tájékoztató e-mail megküldését követő 3 naptári napon belül.

A pályázatokat benyújtani legkésőbb

 1. július 10. 16:00 óráig

lehet elektronikusan a felterjesztő területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaráknak. A pályázatok elbírálásának eredményéről írásbeli tájékoztatás útján kerül sor.

További információ a 92/550-517 és a 0630/633-1693 telefonszámokon vagy a mesterkepzes@zvkik.hu címen kérhető.

Elérhető dokumentumok:

 


A kiadvány megtekintéséhez kattints a képre!

A mesterképzésről általában

A mesterlevél szakmai megítélése pozitív és negatív módon is változott az elmúlt évtizedekben, de az egyértelműen megfigyelhető, hogy a piac szereplői, a szaporodó negatív felhang mellett, még most is minőséget és tudást társítanak a mesterember szóhoz. A mester cím magasabb szintű szakmai tudást egyértelműsítő, piacformáló, a piac szereplői közötti tisztulási folyamatot elősegítő tartalmi átalakítása mára több szempontból is halaszthatatlanná vált.

 1. A kamarai gyakorlati oktatói és képzési rendszer bevezetésével funkcionálisan változott a mestervizsgára jelentkezés motivációja.
 2. A szakmák mester címmel rendelkező képviselőinek etikai és erkölcsi fedhetetlensége, mint megkérdőjelezhetetlen minőség kell, hogy megjelenjen a mester titulusban.
 3. Értékmegőrzés: egy-egy konkrét szakma hagyományainak és tudástárának felelevenítése és megőrzése mellett a hagyományokat a korszerű új ismeretanyagokkal szükséges ötvözni azokban a szakmákban, ahol ez elengedhetetlen.

 Mestervizsga minden olyan szakmában szervezhető, amelyben a mestervizsga követelményei rendeletben kihirdetésre kerültek.

A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés, és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel.  A mestervizsga, a szakemberek fejlődési folyamatában, jelentős mérő,- értékelő,- minősítő szintet hivatott képviselni.

A minőségi színvonalon képzett mesterek szakmai tudásuk, munkatapasztalatuk, munkakultúrájuk birtokában hozzájárulnak a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati munkafolyamatok irányításához, szakmájuk-, hivatásuk továbbörökítéséhez, a foglalkoztatáshoz, a munkahely teremtéshez.

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg. Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

Mestervizsgára jelentkezés első lépése a mestervizsga jelentkezési lap kitöltése.

Ki jelentkezhet mestervizsgára?

 • Aki a rendeletben kihirdetett mestervizsga követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával igazolja.
 • Az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik, és ezt hitelt érdemlően igazolja.
 • A képzési és vizsgadíjat a Szabályzatban előírt mértékben befizeti.

Mit jelent a támogatott mesterképzés? 

Ebben az esetben 60 %-os támogatásra jogosult a jelentkező, így a képzés és vizsga költsége csökken ez 2024. évben 204.000 Ft. Ez a lehetőség csak korlátozott keretszámig áll rendelkezésre. Valamint feltétel, hogy a képzésről való hiányzás nem éri el a 20 %-ot.

Ki jelentkezhet támogatott mesterképzésre?

 • Az a gazdálkodó, aki már foglalkoztat tanulószerződéssel/együttműködési megállapodással vagy szakképzési munkaszerződéssel tanulót.
 • Az a leendő gyakorlati oktató, aki kötelezettséget vállal arra, hogy gyakorlati oktatói tevékenységét a mestervizsga letételét követően haladéktalanul megkezdi.

Mennyi időt vesz igénybe a mesterképzésre?

 • Általában 3-4 hónapot vesz igénybe és heti 1-2 nap elfoglaltságot jelent.
 • A mesterképzés időtartama általában összesen 180 óra, ami az alábbi részekből áll:
  • 110 óra szakmai tanfolyam (elmélet és gyakorlat)
  • 40 óra pedagógiai módszertani tanfolyam
  • 30 óra vállalkozásvezetési tanfolyam

                      szakács, pincér, cukrász szakmában 250 óra – 180 óra szakmai tanfolyam

Mennyi a tanfolyam- és vizsgadíj?

A mesterképzés díját meghatározza többek között a szakma jellege, a képzési előírás, a résztvevők létszáma, a hely – eszköz-és anyagigény.

Hány fő esetén indul a képzés?

A képzéseket minimálisan 5-6 fő jelentkezése esetén indul (minden további szükséges feltétel megléte mellett) Kisebb létszám esetén átirányított vizsgázási lehetőséget tudunk biztosítani más területi Kamarához.

A minőségi színvonalon képzett mesterek szakmai tudásuk, munkatapasztalatuk, munkakultúrájuk birtokában, hozzájárulnak a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati munkafolyamatok irányításához, szakmájuk, hivatásuk továbbörökítéséhez, a foglalkoztatáshoz, a munkahely teremtéshez.

További információ a 92/550-517 és a 0630/633-1693 telefonszámokon vagy a mesterkepzes@zvkik.hu címen kérhető.

 

A mestervizsga a tevékenység önálló gyakorlásához vagy szakmai irányításhoz a melléklet szerinti szakmák esetében kötelező.

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. törvény 2. A és B §-aiban meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000422. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2021/000838

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Minőségpolitikai Nyilatkozata a felnőttképzési tevékenységére vonatkozóan.