keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Felnőttképzés, továbbképzés

A felnőttképzésről általában

A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó KÉPZÉSEK  BEJELENTÉS VAGY ENGEDÉLY ALAPJÁN FOLYTATHATÓK 

Felnőttképzési tevékenység minden szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatározott esetekben az annak alapján szervezett szakképzés.

Kivételt képeznek ez alól a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába tartozó képzések és szakképzések (bejelentés és engedély nélkül folytathatók).

Egyértelmű jogszabályi kivételek, tehát biztosan nem kell ezekre alkalmazni a felnőttképzési törvényt, vagyis nem tekintendők felnőttképzésnek továbbá:

 • az igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó, igazságszolgáltatásban jogszabály alapján közreműködő, illetve ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül kapcsolódó más személyek részére ilyen minőségükben jogszabály rendelkezése vagy felhatalmazása alapján történő oktatás, képzés,
 • az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott felnőttképző által a vallási tevékenység folytatásával összefüggésben történő oktatás, képzés,
 • a munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatás, képzés,
 • a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény szerinti reintegrációs program keretében történő oktatás, képzés
 • munkáltató által a szervezeten belül folytatott legfeljebb 6 órás képzések (ha nem hatóságiak)
 • olyan tevékenység, ami nem szervezett vagy nem célirányos, vagy nem kompetenciakialakítás/fejlesztés:
  pl. coaching, tanácsadás, konzultáció, korrepetálás, fejlesztő órák, magán nyelvórák (ha nincs konkrét időkeretük és céljuk), online videótár, konferencia, workshop, hobbitevékenységek, szakkörök, személyes és csoportos edzések, táncklub, élményfestés, szeánszok stb.

Felnőttképzők nyilvántartása

A felnőttképzési államigazgatási szerv elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről. (https://far.nive.hu) A felnőttképzők nyilvántartása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben a felnőttképzőre vonatkozóan meghatározott adatokat, a felnőttképző törvényes képviseletére jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatát, tisztségének megjelölését és megbízatása lejártának időpontját, valamint a Kormány rendeletében meghatározott további, személyes adatnak nem minősülő adatokat tartalmazza. (Fktv. 5. §.)


Általános tudnivalók a bejelentéses képzőkről, a bejelentés alapján folytatandó képzésekről:

A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről. A bejelentés alapján működő képzők felnőttképzési nyilvántartási számában B betű szerepel (pl. B/2020/000213).

A bejelentés alapján működő felnőttképzők teendői:

 • Esetleges intézményi adatváltozás jelentése a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül (FAR) előírt határidőn belül.
 • A résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kell kötni (nem kötelező írásban).
 • A résztvevők jogszabályban előírt adatainak begyűjtése, tárolása, kezelése meghatározott ideig.
 • képzési csoportokról és résztvevőkről online adatszolgáltatás az előírt tartalommal és határidőben a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe (FAR).
 • Résztvevők oktatási azonosítóihoz kapcsolódó feladatok.
 • Tájékoztatási kötelezettség teljesítése (a felnőttképzési nyilvántartási szám feltüntetése az előírt dokumentumokon).
 • Tanúsítvány kiállítása a FAR rendszerből a résztvevő kérésére.
 • A hatóság által végzett online elégedettségmérés eredményéhez a FAR-ban a képző a kiértékeléssel kapcsolatos szöveges véleményt írhat meghatározott ideig.

Általános tudnivalók a engedélyes képzőkről, a bejelentés alapján folytatandó képzésekről:

KÖTELEZŐ un. ENGEDÉLYT SZEREZNI az alábbi képzési tevékenységek megkezdése előtt (ez a bejelentéstől különböző eljárás):

SZAKKÉPZÉS (két formája lehetséges a felnőttképzésben, mindkét esetben kizárólag személytanúsító szervezetként AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONTBAN VIZSGÁZHATNAK A RÉSZTVEVŐK AZ ÁLLAMILAG ELISMERT SZAKKÉPESÍTÉST TANÚSÍTÓ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉRT):

 • RÉSZSZAKMÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKMAI OKTATÁS TANFOLYAMI KERETEK KÖZÖTT
 • SZAKMAI KÉPZÉS TANFOLYAMI KERETEK KÖZÖTT

TÁMOGATOTT (“pályázatos”) KÉPZÉSEK (HA NEM HATÓSÁGI ÉS NEM BELSŐ KÉPZÉSEK)

Az engedély feltételei:

 • minőségirányítási rendszer (MIR) a jogszabályban előírt speciális tartalommal
 • ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működéséhez szükséges feltételek
 • jogszabályban meghatározott mértékű és formájú vagyoni biztosíték
 • tevékenységek között az oktatás vagy képzés szerepel

Az eljárás online módon működik, díjköteles, az engedélyezési eljárás járhat kirendelt szakértők által lefolytatott hatósági szemlével.

Általános tudnivalók az engedélyes képzőkről, az engedély alapján folytatandó képzésekről:

A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről. Az engedély alapján működő képzők felnőttképzési nyilvántartási számában E betű szerepel (pl. E/2020/000213). A képző intézmények egy része engedély és bejelentés alapján is működik (adott képzési tevékenységétől függ, melyik jogosultságot használják), így bejelentéses és engedélyes nyilvántartási számmal is rendelkeznek.

Az  engedély alapján működő felnőttképzők teendői (a kötelezettségek egy része megegyezik a bejeletéses képzőkével.

A bejelentéses és engedélyes képzők közös/hasonló teendői (az eltérést pirossal jelöljük):

 • Esetleges intézményi adatváltozás jelentése a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül (FAR) előírt határidőn belül.
 • A résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kell kötni (kötelező írásban vagy a Ptk.-nak  az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályai szerint, ha a felnőttképző az ehhez szükséges elektronikus utat biztosítja).
 • A résztvevők jogszabályban előírt adatainak begyűjtése, tárolása, kezelése meghatározott ideig.
 • képzési csoportokról és résztvevőkről online adatszolgáltatás az előírt tartalommal és határidőben a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe (FAR).
 • Résztvevők oktatási azonosítóihoz kapcsolódó feladatok.
 • Tájékoztatási kötelezettség teljesítése (a felnőttképzési nyilvántartási szám feltüntetése az előírt dokumentumokon, képzési programba való betekintés lehetősége, engedélyes képzés esetén a résztvevők nem tilthatják meg bizonyos adataik továbbítását a FAR-ba).
 • Tanúsítvány kiállítása a FAR rendszerből kötelezően, átadása az előírások szerint.
 • A hatóság által végzett online elégedettségmérés eredményéhez a FAR-ban a képző a kiértékeléssel kapcsolatos szöveges véleményt írhat meghatározott ideig.

Az engedély alapján működő felnőttképzők további teendői:

 • Szakmai vezető foglalkoztatása
 • Képzési program készítése
  • szakképzés esetén
   • részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén
    • képzési és kimeneti követelményekre figyelemmel
    • szakmai program (Fktv. szerinti képzési program+egyéb)
    • felnőttképzési szakértővel minősíttetni kell
    • FAR-ba fel kell tölteni (külön engedélyeztetni nem kell)
    • ki kell tenni az intézmény honlapjára
   • szakmai képzés esetén
    • programkövetelményre figyelemmel
    • Fktv. szerinti képzési program
    • felnőttképzési szakértővel minősíttetni kell
    • FAR-ba fel kell tölteni (külön engedélyeztetni nem kell)
    • ki kell tenni az intézmény honlapjára
  • támogatott nem belső és nem hatósági képzés esetén
   • Fktv. szerinti képzési program saját fejlesztésű, ill. a pályázati kiírás szerinti tartalommal
   • felnőttképzési szakértővel minősíttetni kell
   • FAR-ba fel kell tölteni (külön engedélyeztetni nem kell)
 • A résztvevő kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítani
 • minőségirányítási rendszer működtetése
 • A minőségirányítási rendszer szerinti külső értékelés elvégeztetése 4 évenként
 • Dokumentálási kötelezettség (un. egységes dokumentumként) jogszabályban meghatározott tartalommal és időtartamig, pl.:
  • a képzési program
  • a képzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges dokumentumok
  • felnőttképzési szerződések
  • jelenlétí ívek
  • haladási napló
  • oktatói és helyszínszerződések
  • stb.

Szigorú felnőttképzési hatósági ellenőrzés!

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000422. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2021/000838

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Minőségpolitikai Nyilatkozata a felnőttképzési tevékenységére vonatkozóan.